OPĆE ODREDBE

1. Nova Politika je politička stranka u osnivanju koja djeluje na teritoriju Republike Hrvatske u skladu sa Statutom Nove Politike i ovim Programskim okvirom.
2. Nova Politika je politička stranka u osnivanju širokoga centra građanske orijentacije otvorena za svakoga koji Republiku Hrvatsku smatra svojom državom i domovinom bez obzira na vjersku, jezičnu, nacionalnu, spolnu, rasnu ili bilo koju drugu pripadnost ili opredjeljenje čovjeka.


DRŽAVA

3. Nova Politika ima za cilj uređenje, zaštitu, promidžbu, stabilnost i napredak Hrvatske kao suverene, građanske i pravne države. Svaki član Nove Politike dužan je zalagati se i aktivno sudjelovati u ostvarivanju svih ljudskih i građanskih prava na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
4. Nova Politika radi na razvijanju hrvatskoga državnoga programa koji vodi k dugoročnomu razvoju države.
5. Nova Politika radi na prihvaćanju i razvijanju hrvatskoga domoljublja kojim čuva i potvrđuje povijesne, kulturne, vjerske i druge identitete svih građana.
6. Nova Politika inzistira na vladavini prava te razvoju i očuvanju pravedne države u kojoj su svi građani ravnopravni u pristupu informacijama i resursima društva i države.
7. Nova Politika radi na poboljšanju demografske slike građana kako bi bio omogućen stabilan, održiv i dugoročan napredak države i njenih građana.


ETIKA I MORAL

8. Nova Politika se u svome radu i djelovanju zalaže za opći preporod društva kako bi se riješila sustavna kriza moralnih, društvenih i profesionalnih vrijednosti u Republici Hrvatskoj.
9. Nova Politika podržava i promovira odanost Hrvatskoj, stručnost i sposobnost, kao i osobni i moralni integritet te poštenje kao kriterije za izbor ljudi koji mogu predstavljati Novu Politiku po bilo kojoj osnovi.
10. Nova Politika radi na promjeni svijesti građana kako bi svaki građanin prihvatio vlastitu odgovornost za stanje u svojoj zajednici i uradio sve što može da doprinese boljitku svoje zajednice i države u cijelosti.
11. Nova Politika se zalaže za najvišu razinu etičke i moralne odgovornosti javne službe i političara u obnašanju dužnosti upravljanja povjerenim sredstvima i poslovima građana i svih poreznih obveznika.
12. Nova Politika radi na jačanju svijesti o građanskoj, kaznenoj i moralnoj odgovornosti izabranih dužnosnika i obnašatelja javnih funkcija te će u slučaju da dođe do saznanja o počinjenim kaznenim djelima, težim prekršajima, povredama zakonskih i moralnih normi (kao i svim drugim radnjama koje štete državi i njenim građanima) pred nadležnim tijelima poduzimati sve zakonom predviđene mjere u cilju sprječavanja ovakvih radnji i sankcioniranja osoba odgovornih za počinjenje ovih djela.
13. Nova Politika njeguje kulturu pristojnoga i dostojanstvenoga javnog diskursa.


KORUPCIJA I KRIMINAL

14. Nova Politika se zalaže za sustavnu i sistematsku borbu protiv korupcije i kriminala, uključujući i donošenje novih te inzistiranje na primjeni postojećih zakona, poticanjem građana, a posebno članstva Nove Politike na prijavljivanje slučajeva korupcije i kriminalnih radnji, pokretanje pitanja odgovornosti nadležnih tijela za neefikasno vođenje postupaka te smjenu i udaljavanje iz stranke svih onih za koje se utvrdi sklonost ka korupciji.


PRAVA GRAĐANA

15. Nova Politika se zalaže za punu slobodu vjere i uvjerenja koja ne ograničavaju slobodu drugih i drugačijih.
16. Nova Politika se zalaže protiv bilo kakve diskriminacije bilo kojega građanina po bilo kojoj osnovi.
17. Nova Politika je privržena zaštiti prava građana na udruživanje po bilo kojim osnovama koje nisu u suprotnosti s interesima države i ne narušavaju prava građana Republike Hrvatske.
18. Nova Politika podržava nevladin sektor i aktere civilnoga društva na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou čije djelovanje nije u suprotnosti s Programskim okvirom Nove Politike.


MEDIJI

19. Nova Politika inzistira na punoj slobodi izražavanja i slobodi medija bez govora mržnje, kao i na njihovom pozitivnom utjecaju na državu i građane, neovisno od toga jesu li oni privatni ili javni.


JAVNA UPRAVA

20. Nova Politika se zalaže za odgovoran i transparentan rad tijela javne uprave na svim razinama vlasti.
21. Nova Politika se zalaže za reformu i depolitizaciju javne uprave na svim razinama vlasti u cilju njene racionalizacije i digitalizacije. Zalaže se i za usklađivanje plaća i naknada zaposlenika i sabornika/vijećnika s primanjima u realnom sektoru, uvjetima na tržištu i uvjetima života građana te usklađivanja cijena usluga javnih poduzeća sa životnim standardom građana, odnosno njihovom platežnom moći.
22. Nova Politika se zalaže za restrukturiranje javnih poduzeća i otklanjanje političkoga utjecaja na upravljanje javnim poduzećima i njihov rad.
23. Nova Politika se zalaže za modernizaciju i tehničko unaprjeđenje sustava glasanja kao i osiguranje transparentnosti cjelokupnoga procesa glasanja.
24. Nova Politika se zalaže za formalno pojednostavljenje savjetodavnih i obvezujućih referendumskih inicijativa.


GOSPODARSTVO

25. Nova Politika se zalaže za maksimalan rast gospodarstva koji ne ide na štetu prava građana uz primjenu svih ekoloških standarda.
26. Nova Politika radi na razvijanju programa i projekata koji će voditi k povećanju ulaganja u gospodarstvo Republike Hrvatske.
27. Nova Politika se zalaže za tržište slobodnoga protoka kapitala, ideja i ljudi u svrhu izgradnje snažnoga i fleksibilnoga gospodarstva i pravednoga socijalnog društva što podrazumijeva snažnu zaštitu radnika i svih drugih socijalnih kategorija društva.
28. Nova Politika se zalaže za razvoj i modernizaciju bankarskoga, financijskoga i monetarnoga sustava države.
29. Nova Politika se zalaže za normalizaciju i ujednačavanje gospodarskih uvjeta i šansi za razvoj na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na rezultate izbornih procesa ili teritorijalne granice.
PRAVOSUĐE
30. Nova Politika inzistira na reformi pravosuđa kako bi se pravo i pravda dosljedno, efikasno i ravnopravno primjenjivali na sve građane.


MLADI

31. Nova Politika radi na stvaranju najboljih uvjeta za razvoj mladih u području obrazovanja, gospodarstva, sporta, kulture, umjetnosti i društvenoga djelovanja.
32. Nova Politika radi na stvaranju uvjeta za ostanak mladih, kao i svih onih koji napuštaju Republiku Hrvatsku u potrazi za boljim uvjetima života. Nova Politika također želi osmisliti i provesti programe koji će voditi povratku iseljenika u domovinu.


OBRAZOVANJE

33. Nova Politika radi na reformi i unaprjeđenju sustava obrazovanja, obuke i osposobljavanja građana za rad na način da se kod pojedinca prepoznaju i razvijaju njegovi pozitivni individualni potencijali te intelektualne, estetske, moralne, radne, socijalne i građanske kompetencije.
34. Nova Politika radi na profesionalnoj orijentaciji i analiziranju realnih potreba na tržištu rada na temelju kojih dalje kreira politiku obrazovanja građana, uz uvažavanje osobnosti svakog pojedinca u tom procesu.


ZDRAVSTVO

35. Nova Politika radi na reformi sustava zdravstvene zaštite kako bi svi građani imali zdravstvene usluge na nivou svjetskih zdravstvenih standarda.


ZNANOST, ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

36. Nova Politika radi na razvijanju, financiranju i unapređenju znanosti, tehnologije i istraživanja.
37. Nova Politika radi na razvijanju i promociji kreativnosti i inovacija u obrazovnim, ekonomskim i društvenim sistemima države.


UMJETNOST, KULTURA I SPORT

38. Nova Politika radi na razvijanju umjetnosti, kulture i sporta na visokoj razini, kao i na očuvanju i razvijanju hrvatskoga kulturnoga identiteta kroz jačanje i obnavljanje odgovarajućih fondova na području cijele države.


ZAŠTITA GRAĐANA

39. Nova Politika radi na očuvanju dostojanstva i životnoga standarda svih građana, posebno vodeći brigu o ljudima s posebnim potrebama, umirovljenicima, braniteljima, ratnim vojnim invalidima i drugim ranjivim kategorijama građana.
40. Nova Politika radi na socijalnim programima koji štite nemoćne i osposobljavaju ih za produktivan život i doprinos društvu.
41. Nova Politika radi na socijalnim, zdravstvenim i obrazovnim programima koji štite djecu.
42. Nova Politika se zalaže za rodnu ravnopravnost i prava žena.


SIGURNOST I ZAŠTITA

43. Nova Politika radi na osiguranju najboljih uvjeta za rad policijskih, sigurnosnih i vojnih struktura u RH koje moraju biti pod potpunim civilnim, parlamentarnim nadzorom, uz potpuno uvažavanje njihove operativne samostalnost.
44. Nova Politika inzistira na javnoj objavi registra branitelja i korisnika prava iz područja braniteljske invalidske zaštite te inzistira na provođenju javne revizije registra.
45. Nova Politika potiče sva tijela javne uprave, gospodarske subjekte i građane Republike Hrvatske na zaštitu životne sredine i stvaranje sredine koja je zdrava i ugodna za život.


ZAVRŠNE ODREDBE

46. Ovaj programski okvir obavezuje sve članove Nove Politike na njegovo poštivanje i provođenje u praksi.
47. Odstupanje od Programskog okvira ili djelovanje članova Nove Politike koje je u suprotnosti s njegovim odredbama ima za posljedicu mogućnost isključenja iz članstva u Novoj Politici, u skladu s procedurom utvrđenom u Statutu Nove Politike.
48. Članstvo u Novoj Politici predmet je osporavanja ako je član svojim ranijim djelovanjem postupao u suprotnosti s ovim Programskim okvirom.
49. Predsjedništvo Nove Politike donosi konkretne programske aktivnosti za svako područje političkoga djelovanja u skladu s načelima ovoga Programskog okvira.
50. Nova Politika surađuje sa svim političkim i drugim organizacijama koje prihvaćaju Programski okvir Nove Politike i njen etički kodeks.
51. Programski okvir mijenja i dopunjava Skupština Nove Politike.
52. Programski okvir je javan i objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Nove Politike.