Project Description

Na kojim područjima unaprjeđivati sustav obrazovanja?

Nužno je što prije provesti reformu obrazovanja na tri područja: unaprijediti kvalitetu, poboljšati dostupnost različitih oblika i razina obrazovanja te redefinirati sustav financiranja.
Kako je navedeno u Strateškom okviru za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju, nekoliko je smjerova koji vode odgovaranju na postojeće izazove pred onima koji oblikuju politike u sustavu obrazovanja:

  • Potrebno je usustaviti i unaprijediti cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih te mobilnost
  • Potrebno je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost učenja i poučavanja
  • Unutar kvalitetno uređenog sustava obrazovanja potrebno je promovirati jednakost, socijalnu koheziju i aktivno građanstvo
  • Potrebno je oblikovati sustav unutar kojeg će se nesmetano razvijati kreativnost i inovativnost svakog pojedinca, uključujući i poduzetništvo na svim razinama obrazovanja

Prioriteti u reformiranju sustava obrazovanja

Na nivou Europske unije usuglašeni su prioriteti za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Postavljeno je ih je šest:

  1. Relevantnost i visoka kvaliteta vještina i kompetencija za zapošljivost, inovativnost i aktivno građanstvo
  2. Inkluzivno obrazovanje, jednakost, nediskriminacija i građanske kompetencije
  3. Otvoreno i inovativno učenje i poučavanje
  4. Jaka podrška edukatorima
  5. Pojačana transparentnost i priznavanje kvalifikacija
  6. Održivo i efikasno ulaganje u obrazovanje i sustav osposobljavanja

Hrvatska je sastavni dio Europske Unije, i kao takva ima interes usklađivanja svog sustava obrazovanja sa sustavima razvijenih europskih zemalja koje pokazuju otvorenost i fleksibilnost, te posljedično i održivost u izrazito promjenjivom radnom okruženju. Za naše je građane vrlo važno uspostaviti transparentan sustav priznavanja kvalifikacija, usklađen s europskim okvirom, radi omogućavanja što lakše prohodnosti unutar EU. Hrvatsko društvo mora biti otvoreno, mobilno i inovativno, a obrazovanje, znanost, tehnologija i inovacije moraju biti od posebnog javnog interesa. Promjene u globalnom okruženju uvjetuju temeljito promišljanje o ulozi obrazovanja u razvoju Hrvatske imajući na umu da je u današnjem svijetu potencijal ljudskog kapitala daleko moćniji od kapitala rutinskog rada, prirodnih dobara i financijskog kapitala.

Politički okvir za provođenje reforme obrazovanja

Nositelji politika u Hrvatskoj već su neko vrijeme svjesni da su promjene u obrazovanju nužne. Povremene reformske inicijative pojavljivale su se upravo u pokušaju unaprijeđenja kurikuluma.

Imali smo HNOS za vrijeme ministra Primorca, te izradu Nacionalnog okvirnog kurikuluma za vrijeme ministra Fuchsa. Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije donesena je 2014. godine te obuhvaća cjelovitu reformu, predlaže mjere koje su usklađene sa strategijama EU, ali temelji se i na nizu hrvatskih dokumenata i publikacija kojima se nastojalo urediti hrvatski obrazovni sustav, i koji su joj prethodili.

Važno je naglasiti da je oko sadržaja Strategije uspostavljen politički konsenzus. Temeljem toga, 2015. godine, započeta je Cjelovita kurikularna reforma. Unazad nekoliko godina započeti procesi se odvijaju uz puno poteškoća i nesuglasica među različitim političkim opcijama.

Osnova bilo kojeg političkog okvira unutar kojeg se provodi reforma treba biti vođena činjenicom da je reforma obrazovanja dugotrajan i kompleksan posao koji će obuhvatiti mandate nekoliko vlada različitih političkih opcija. A budući da većim dijelom obuhvaća najosjetljiviju populaciju građana naše zemlje, vrlo je bitno da bude dobro promišljena, bez improvizacija, temeljena na sustavnoj analizi i znanstvenim principima.

Stoga je nužno okupiti stručnjake iz sustava obrazovanja, i omogućiti im da, neovisno o politici i ideologiji, nastave započete reformske procese. Model organizacije stručnog rada na reformi obrazovanja uspostavljen nakon donošenja Strategije iz 2014. godine odgovor je na taj izazov.