Saborski zastupnik Vlaho Orepić sudjelovao je u javnoj raspravi o Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

 

Pročitajte komentar u cijelosti:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br.108/2017) usklađeno je poslovanje autoškola s Direktivom o uslugama 2006/123/EZ. Jedan od jasnih stavova odnosno odredbi same Direktive je administrativno pojednostavljenje poslovanja, pojednostavljivanje procedura i potrebnih formalnosti poslovanja  subjekata, zatim slobode pružanja usluga bez dodavanja ikakvih dodatnih zahtjeva a koji nisu prije postojali. Nakon donošenja Zakona nastupila je izmjena velikog broja podzakonskih akata, a koji reguliraju minimalne standarde poslovanja, radne odnose, praćenje i izvješćivanje o poslovanju itd. kojima su se uveli novi administrativni nameti u poslovanja (odnosno povećale obveze poslovnim subjektima osobito u segmentu prijave ispita Hrvatskom autoklubu), radi navedenih situacija su poslovni subjekti imali nove troškove poslovanja i komplikacije a građani-kandidati bivali sve nezadovoljniji.

Sada se novim izmjenama ide u presedan u kojem se uvode nadzorne kamere u vozila prilikom polaganja vozačkih ispita. Navedena odredba nije u skladu s Direktivom o uslugama jer propisuje nove obveze,  a i izričito se kosi s odredbama Uredbe 2016/679, čime Hrvatska ponovno postaje presedan EU.

 

EU Uredbe su obvezujuće, svaka država članica je dužna u potpunosti poštivati pojedinačne odredbe Uredbe u cijelosti.

Direktive u EU Zakonodavstvu su obvezujuće za države članice u odnosu na u njima postavljeni cilj koji se želi postići. Prema stajalištu Suda EU u vertikalnim odnosima (odnosi države i privatnih osoba) direktive mogu proizvoditi izravne učinke, ali samo jednostrane, na način da pojedinac može zahtijevati određeno činjenje od države ali ne i obrnuto. Isto tako sukladno stajalištu EU suda kao sankcija za neuredno izvršenje obveze implementacije postoji odgovornost države za štetu koju su pojedinci pretrpjeli zbog toga što direktiva nije u propisanom roku implementirana ili je pogrešno implementirana, čime se postavlja pitanje da li će pogrešnom implementacijom navedene Direktive država uzrokovati štetu poslovnim subjektima? (izvor: Procesno pravni aspekti prava EU). I da li se u navedenom slučaju primjene video nadzora dodatno krše odredbe Uredbe 2016/679.

( Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Prethodnom procjenom učinaka za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

  • u točki 2.2.  -je naveden podatak da je izrada prijedloga Zakona potrebna radi „ smanjivanje mogućnosti manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta  Upravljanje vozilom“

Molim predlagatelja da uzme u obzir izvješće o  provedbi procjene učinaka propisa u Hrvatskoj od 2014. godine objavljeno od strane Senior Adviser Regulatory Managment (SIGMA) EU gdje se navodi da je u Hrvatskoj prisutno preveliko reguliranje svih odnosa putem Zakona.

  • u točki 2.3. predlagatelj ne navodi dokaze,  argumente niti analize koje opravdavaju navod „ mogućnost manipulacije pri polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom“., kao ni dokaz postojanja korelacije između „potrebe obavljanja zdravstvenog pregleda za osobe starije od 65 godina“  i „povećan broj prometnih nesreća koje su odgovorni vozači iznad 65 godina“

Smjernicama o procjenama učinaka izdanim u listopadu 2017. godine a koje je izdao Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske navodi se da se dokazi moraju pribaviti iz relevantnih izvora podataka, a što iz obrazloženja točke 2.3. nije vidljivo a što kasnije uvelike otežava definiranje cilja u točkama 3.1, 3.2. i 3.3 obrasca.

Također molim objavu relevantnih podataka medicinske struke koji potkrjepljuju navedeni cilj.

  • U točki 5. Utvrđivanje izravnih učinaka i adresata, odnosno točku 5.1. utvrđivanje gospodarskih učinaka navedeno je da će odredbe Zakona utjecati na trošak proizvodnje, osobito nabave materijala tehnologije i energije, a u obrazloženju je navedeno da će Hrvatski autoklub morati pristupiti kupnji kamera tableta i servera. Molim kao dio prethodne procjene navesti javno i dostupno o kolikim troškovima se radi a koji izračun će se temeljiti na Zakonu o procjeni učinaka propisa (N.N. 44/17) i aktima donesenim temeljem istog.

Isto tako molim obrazloženje kako će autoškole koje sudjeluju u ispitima moći kasnije pregledati snimke kamera iz čega proizlazi da će trošak vezano za poslovanje gospodarskih subjekata imati i same autoškole, a što nije navedeno, također molim navesti koliki su očekivani troškovi poslovanja u smislu navedenog, a s obzirom na činjenicu da je istaknuto da se radi o „neznatnom trošku“.   

Točka 5.3. Utvrđivanje socijalnih učinaka

  • u točki 5.3.8. navedeno je da će izmjena Zakona utjecati na „Troškove obavljanja zdravstvenog pregleda vozača starijih od 65 godina“  molim Vas obrazloženje o iznosima troškova, s obzirom na činjenicu da su ova kategorija najčešće umirovljenici, podatak je naveden u kategoriji „malog učinka“.  
  • U točkama 5.3.9-5.3.19. vrsta izravnih učinaka navode se adresati s obzirom na učinke

Molim obrazloženje navedenog troška (uvođenja video nadzora)  iz razloga što povećanje troškova poslovanja bilo autoškolama ili Hrvatskom autoklubu u konačnici utjecati na povećanje troškova provođenja ispita, a koji će platiti polaznici ispita odnosno građani.

Radi prethodno navedenih činjenica i samih rezultata prethodne procjene učinaka smatram da rezultati prethodne procjene upućuju na potrebu izrade Iskaza o procjeni učinaka propisa i na provođenje potpune procedure procjene učinaka kao i širu raspravu a koja je opisana Zakonom o procjeni učinaka propisa (N.N. 44/17) i aktima donesenim temeljem iste, kao i Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva ) N.N. br. 43/2017.